Αίτηση για Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ προκηρύξεις χρειάζεσαι βοήθεια; Το ΑΣΕΠ διασφαλίζει το δικαίωμα προς εργασία στο δημόσιο τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΣΕΠ εδώ

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Υπηρεσίες Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

To Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, δεν πρόκειται για μια εργασία απλής διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής αίτησης αλλά μια υπηρεσία Συμβουλευτικής προς κάθε υποψήφιο προκειμένου να κατανοήσει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται μέσα από μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ με βάση τα προσόντα που διαθέτει.

Μέσα από την εμπειρία εκατοντάδων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει μια αίτηση για το ΑΣΕΠ και έχει δημιουργηθεί μια βάση πληροφόρησης που δίνει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που έχουν οι υποψήφιοι. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Πολύ σημαντική υπηρεσία του Γραφείου  "exousiodotisi.GR" αποτελεί ο υπολογισμός των μορίων του κάθε υποψηφίου προκειμένου να διαπιστωθεί η βαρύτητα της αίτησης που θα προετοιμαστεί προς υποβολή.

Κόστος Υπηρεσιών

 1. Έλεγχος προκήρυξης και προσόντων υποψηφίου
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίου
 3. Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την εγγραφή στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει)
 4. Εγγραφή στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
 5. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου
 6. Ηλεκτρονική πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω e-banking (3 €) (μόνο μετά από συνεννόηση σε ειδικές περιπτώσεις)
 7. Κατάρτιση Ηλεκτρονικού Μητρώου υποψηφίου (μέχρι 10 εργοδότες στην εργασιακή εμπειρία) (μόνο στην περίπτωση που κληθείτε από το ΑΣΕΠ να στείλετε δικαιολογητικά, αλλιώς υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση 10€)
 8. Συμπλήρωση κωδικών θέσεων στην αίτηση του υποψηφίου (μέχρι 20 κωδικούς θέσεων)
 9. Προετοιμασία και υποβολή αίτησης υποψηφίου
 10. Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων μετά από κλήση του υποψηφίου από το ΑΣΕΠ
 11. Υπολογισμός μορίων αίτησης υποψηφίου
 12. Έλεγχος αποτελεσμάτων προκήρυξης και ερμηνεία θέσης που κατέλαβε ο υποψήφιος
 13. Υποβολή ένστασης επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων αίτησης σε Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
 14. Νέα Υπηρεσία: Ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαίωσης ΕΦΚΑ (συγκεντρωτική βεβαίωση ενσήμων για απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας)
 15. Νέα Υπηρεσία: Ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαίωσης ΟΑΕΔ (για απόδειξη χρόνου ανεργίας)
 16. Νέα Υπηρεσία: Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 17. Νέα Υπηρεσία: Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

Βασικό Πακέτο Υπηρεσιών (I, II, VII, VIII, ΙΧ): 40 € (30€ με ραντεβού στο φυσικό χώρο μας) (Το Βασικό Πακέτο προσφέρεται μόνο σε παλιούς πελάτες)

Πλήρες Πακέτο Υπηρεσιών (I έως XVIΙ εκτός VI, ΧΙ, ΧΙΙ): 50 € (40 € με ραντεβού στο φυσικό χώρο μας)

Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων μετά από κλήση του υποψηφίου από το ΑΣΕΠ (Χ): 30€ (20€ για τους πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση μέσω του Γραφείου μας)

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής (χωρίς υποβολή αίτησης): 20 €

Υπηρεσίες Μετά την Υποβολή (ΧΙ, ΧΙΙ): 20 €

Υποβολή Ένστασης / Αίτησης Θεραπείας (ΧΙΙΙ): Συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο
(η άσκηση ενστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ)

* τα παραπάνω πακέτα δεν περιλαμβάνουν τα κόστη στις παρενθέσεις

** στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Αν δεν σας καλύπτουν τα υπάρχοντα πακέτα υπηρεσιών, μπορείτε να επιλέξετε το συνδυασμό των υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν και να υπολογίσουμε το κόστος του νέου πακέτου που θα δημιουργήσετε.

*** Οι υπηρεσίες X, XI προσφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υποψήφιο

**** Για τους ήδη πελάτες, για κάθε νέα αίτηση (αν δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα προσόντα) το κόστος ανέρχεται σε 30 € ενώ για αυτούς που επισκέπτονται το Γραφείο 20 € για το Βασικό Πακέτο Υπηρεσιών

Alpha Bank: GR6801405610561002101080870, Εθνική Τράπεζα: GR5201102250000022523266983, Τράπεζα Πειραιώς: GR3501725160005516012844501, Τράπεζα Eurobank: GR3202602300000650100339427

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με τη Νομική μας Σύμβουλο, αναλαμβάνει τόσο τη μετάφραση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών όσο και την επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων. Ρωτήστε μας σχετικά.

Εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης e-ΑΣΕΠ του Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

"exousiodotisi.GR"

e-ΑΣΕΠ ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" με τη νέα υπηρεσία e-ΑΣΕΠ παρέχει ενημέρωση για τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με βάση τα προσόντα που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος.

Συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ και ενημερώνεστε για τις προκηρύξεις που σας αφορούν με βάση τα προσόντα σας.

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις

Παρακολουθείστε όλες τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ εδώ και πιο αναλυτικά εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

Λαμπείας 5 (Πάροδος Μακεδονίας), Αμαλιάδα, 27200 | Δείτε μας στο χάρτη: Google Map

Κιν. 6973 395041

Facebook: exousiodotisi.GR, Skype: spzafeir, WhatsApp, Viber: 6973 395041

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 19:00-21:00 (εκτός Τετάρτης)