Θέσεις εργασίας στην Εκπαίδευση

Diorismos.gr - Καριέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  1. To Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος), ως αυτός έχει τροποποιηθεί, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/εργοδοτούμενης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για δέκα (10)... Διαβάζετε το άρθρο Πρόσληψη εκπαιδευτικού λειτουργού με πτυχίο ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας στο παιδαγωγικό ινστιτούτο Κύπρου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  2. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις έντεκα (11) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία. 2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από: α) Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae) και πρόσφατη φωτογραφία,... Διαβάζετε το άρθρο 11 θέσεις επαρχιακών δικαστών και 1 θέση Δικαστή Οικογενειακού δικαστηρίου ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  3. Η Cyta δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων, οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο. Λογιστές Β΄ (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2022) Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν τρεις (3) θέσεις. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: • Επαγγελματικός τίτλος Chartered Accountant ή Chartered Certified Accountant ή ισοδύναμα επαγγελματικά προσόντα αποδεκτά από τη... Διαβάζετε το άρθρο 3 θέσεις Λογιστή Β CYTA πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  4. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει πέντε (5) νέες θέσεις Δικαστή Εμπορικού Δικαστηρίου και δύο (2) νέες θέσεις Δικαστή Ναυτοδικείου. 2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από: α) Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae) και πρόσφατη φωτογραφία. β) Υπεύθυνη δήλωσή του αιτητή... Διαβάζετε το άρθρο 5 θέσεις δικαστή εμπορικού δικαστηρίου και 2 θέσεις δικαστή ναυτοδικείου ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
  5. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δεκαέξι (16) νέες θέσεις Δικαστή Εφετείου. 2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από: α) Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae) και πρόσφατη φωτογραφία. β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον... Διαβάζετε το άρθρο 16 Νέες θέσεις δικαστή εφετείου ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+