Αίτηση σε Προκηρύξεις για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με ειδικό έντυπο του ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ προκηρύξεις χρειάζεσαι βοήθεια; Οι υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ προσλαμβάνουν προσωπικό για ορισμένο διάστημα με Συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). Η συμμετοχή σε αυτές τις προκηρύξεις πραγματοποιείται με συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ειδικά έντυπα του ΑΣΕΠ (π.χ. Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.6), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με ειδικό έντυπο του ΑΣΕΠ.

Υπηρεσίες Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

To Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, δεν πρόκειται για μια εργασία απλής διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής αίτησης αλλά μια υπηρεσία Συμβουλευτικής προς κάθε υποψήφιο προκειμένου να κατανοήσει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται μέσα από μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ με βάση τα προσόντα που διαθέτει.

Μέσα από την εμπειρία εκατοντάδων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από το Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR" έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει μια αίτηση για το ΑΣΕΠ και έχει δημιουργηθεί μια βάση πληροφόρησης που δίνει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που έχουν οι υποψήφιοι. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Πολύ σημαντική υπηρεσία του Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας  "exousiodotisi.GR" αποτελεί ο υπολογισμός των μορίων του κάθε υποψηφίου προκειμένου να διαπιστωθεί η βαρύτητα της αίτησης που θα προετοιμαστεί προς υποβολή.

Κόστος Υπηρεσιών

  1. Έλεγχος προκήρυξης και προσόντων υποψηφίου
  2. Έλεγχος Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου (ΣΟΧ)
  3. Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίου
  4. Προετοιμασία και αποστολή αίτησης υποψηφίου
  5. Υπολογισμός μορίων αίτησης υποψηφίου
  6. Έλεγχος αποτελεσμάτων προκήρυξης και ερμηνεία θέσης που κατέλαβε ο υποψήφιος
  7. Υποβολή ένστασης επί των Πινάκων Αποτελεσμάτων
  8. Νέα Υπηρεσία: Ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαίωσης ΕΦΚΑ (συγκεντρωτική βεβαίωση ενσήμων για απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας)
  9. Νέα Υπηρεσία: Ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαίωσης ΟΑΕΔ (για απόδειξη χρόνου ανεργίας)
  10. Νέα Υπηρεσία: Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Βασικό Πακέτο Υπηρεσιών (Ι, ΙV): 40 €

Υπηρεσίες Μετά την Υποβολή (V, VΙ): 20 €

Πλήρες Πακέτο Υπηρεσιών (Ι, VΙ): 50 €

Υποβολή Ένστασης (VII): Συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο
(Κατά των Πινάκων Αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε  αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία  αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους)

* στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Alpha Bank: GR6801405610561002101080870, Εθνική Τράπεζα: GR5201102250000022523266983

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με τη Νομική μας Σύμβουλο, αναλαμβάνει τόσο τη μετάφραση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών όσο και την επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων. Ρωτήστε μας σχετικά.

Εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης e-ΑΣΕΠ του Κέντρου Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

e-ΑΣΕΠ ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Το Γραφείο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων & Συμβουλευτική "exousiodotisi.GR" με τη νέα υπηρεσία e-ΑΣΕΠ παρέχει ενημέρωση για τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με βάση τα προσόντα που διαθέτει ο κάθε υποψήφιος.

Συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ και ενημερώνεστε για τις προκηρύξεις που σας αφορούν με βάση τα προσόντα σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας "exousiodotisi.GR"

Λαμπείας 5 (Πάροδος Μακεδονίας), Αμαλιάδα, 27200 | Δείτε μας στο χάρτη: Google Map

Κιν. 6973 395041

Facebook: exousiodotisi.GR, Skype: spzafeir, WhatsApp, Viber: 6973 395041

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00 και 19:00-21:00 (εκτός Τετάρτης)